ZS2 Otwock | Technikum nr 2
Skip to main content

TECHNIKUM NR 2

Kształcenie w technikum trwa cztery lata, kończy się uzyskaniem dyplomu technika w danym zawodzie oraz egzaminem maturalnym. Oprócz gruntownej wiedzy zawodowej uczniowie uzyskują solidne przygotowanie w zakresie przedmiotów ogólnokształcących. Szkoła przygotowuje do kontynuowania nauki w uczelniach wyższych (nie tylko technicznych) lub do podjęcia pracy.


 

TECHNIK INFORMATYK

Celem kształcenia w zawodzie technik informatyk jest przygotowanie aktywnego, odpowiednio wykształconego i skutecznie działającego absolwenta, który podczas kształcenia modułowego zdobędzie wiadomości z dziedziny informatyki oraz umiejętności praktyczne umożliwiające dalszy nieustanny rozwój.

Absolwent szkoły zawodowej kształcącej w zawodzie technik informatyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań:

 • posługiwanie się pakietami oprogramowania użytkowego,
 • przeprowadzanie analizy zadania w celu określenia optymalnego języka programowania
 • wykorzystywanie algorytmów do programowania aplikacji,
 • projektowanie i tworzenie złożonych systemów baz danych,
 • nadzorowanie systemów baz danych,
 • obsługiwanie komputerów pracujących pod kontrolą różnych systemów operacyjnych,
 • konfigurowanie oprogramowania dla różnych zastosowań,
 • okresowe przeprowadzanie prac konserwacyjnych oprogramowania,
 • konfigurowanie sprzętu komputerowego,
 • przeprowadzanie okresowych konserwacji i napraw sprzętu komputerowego,
 • nadzorowanie pracy lokalnych sieci komputerowych.

Absolwent tego kierunku może być zatrudniony na stanowiskach:

 • instalatora i administratora systemów operacyjnych,
 • administratora sieci komputerowych,
 • administratora baz danych,
 • projektanta i programisty baz danych,
 • instalatora i konserwatora sprzętu komputerowego,
 • pracownika działu finansowo - księgowego.

W wyniku kształcenia w zawodzie technik informatyk absolwent szkoły powinien umieć:

 • posługiwać się gotowymi pakietami oprogramowania użytkowego,
 • instalować oprogramowani użytkowe,
 • instalować systemy operacyjne na indywidualnych stanowiskach,
 • przeprowadzać okresowe konserwacje sprzętu komputerowego,
 • administrować bazami danych i systemami przetwarzania informacji,
 • projektować bazy danych,
 • instalować lokalne sieci komputerowe,
 • nadzorować pracę sieci komputerowych,
 • stosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej,
 • stosować zasady ergonomii na stanowisku pracy,
 • stosować zasady ochrony środowiska, - udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym,
 • posługiwać się literaturą specjalistyczną oraz Internetem w celu samokształcenia,
 • posługiwać się językiem angielskim, w stopniu umożliwiającym korzystanie z dokumentacji oprogramowania i sprzętu,
 • posługiwać się multimedialnymi źródłami informacji,
 • poszukiwać aktywnie pracy i prezentować swoje umiejętności.

PLAN NAUCZANIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK - nowa podstawa programowa
PLAN NAUCZANIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK - dzienny
PLAN NAUCZANIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK - policealny zaoczny


 

TECHNIK ELEKTYK

INSTALACJE ELEKTRYCZNE


jedna klasaAbsolwent szkoły zawodowej kształcącej w zawodzie technik elektryk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań:

 • wykonywanie badań i kontroli urządzeń w procesie produkcji i eksploatacji oraz interpretowanie wyników pomiarów,
 • wykonywanie instalacji elektrycznych oraz przeprowadzanie badań eksploatacyjnych tych instalacji,
 • dobieranie, użytkowanie i obsługiwanie maszyn i urządzeń elektrycznych oraz aparatury sterującej i pomiarowej,
 • instalowanie, użytkowanie i obsługiwanie układów energo-elektronicznych oraz dokonywanie prostych napraw,
 • diagnozowanie stanu elementów, układów i urządzeń elektrycznych,
 • stosowanie skutecznej ochrony urządzeń elektrycznych przed skutkami zwarć, przeciążeń i przepięć,
 • montować, konfigurować i eksploatopwać komputery i ich podzespoły,
 • dobieranie, instalowanie i sprawdzanie środków ochrony przeciwporażeniowej,
 • planowanie i nadzorowanie ruchu sieci elektroenergetycznej,
 • prowadzenie budowy i eksploatacji linii napowietrznych i kablowych,
 • prowadzenie racjonalnej gospodarki elektroenergetycznej,
 • wykonywanie kalkulacji ekonomicznej wykonywanych prac,
 • organizowanie stanowisk pracy,
 • udział w pracach zespołów projektowych.

Absolwent tego kierunku może być zatrudniony:

 • w elektrowniach,
 • zakładach energetycznych,
 • administratora baz danych,
 • zakładach przemysłu wydobywczego, hutniczego,transportu wodnego i kolejowego,
 • zakładach gospodarki komunalnej,
 • przedsiębiorstwach produkcyjnych i eksploatujących maszyny oraz urządzenia elektroenergetyczne,
 • zakładach usługowych naprawiających maszyny elektryczne, urządzenia elektroenergetyczne oraz sprzęt elektryczny powszechnego użytku,
 • liniach projektowych oraz placówkach zajmujących się dystrybucją maszyn i urządzeń elektroenergetycznych.

W wyniku kształcenia w zawodzie technik elektryk absolwent szkoły powinien umieć:

 • dobierać i obrabiać materiały stosowane w elektrotechnice ,
 • odczytywać schematy ideowe, montażowe oraz rysunki techniczne elementów konstrukcyjnych,
 • wykonywać połączenia elementów elektrycznych, elektronicznych i mechanicznych,
 • przeprowadzać okresowe konserwacje sprzętu komputerowego,
 • projektować proste układy elektryczne,
 • dokonywać pomiarów wielkości elektrycznych i nieelektrycznych oraz interpretować otrzymane wyniki,
 • diagnozować stan elementów, układów i urządzeń elektrycznych,
 • oceniać i kwalifikować prace montażowe, konserwacyjne i naprawcze,
 • wykonywać instalacje elektryczne i elektroenergetyczne,
 • wykonywać badania eksploatacyjne instalacji elektrycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • dobierać, instalować, użytkować i obsługiwać maszyny i urządzenia elektryczne oraz aparaturę sterującą i pomiarową,
 • wykonywać badania urządzeń w procesie produkcji i eksploatacji oraz dokonywać prostych napraw,
 • instalować, użytkować i obsługiwać układy energoelektroniczne oraz dokonywać prostych napraw,
 • stosować skuteczną ochronę urządzeń elektrycznych przed skutkami zwarć, przeciążeń i przepięć,
 • dobierać, instalować i sprawdzać środki ochrony przeciwporażeniowej,
 • prowadzić racjonalną gospodarkę energetyczną,
 • posługiwać się komputerowym oprogramowaniem narzędziowym i użytkowym w zakresie niezbędnym do wykonywanej pracy,
 • korzystać z literatury technicznej ze szczególnym uwzględnieniem norm, katalogów, poradników oraz przepisów budowy i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych,
 • korzystać z elektronicznych źródeł informacji, w tym także w językach obcych,
 • organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska,
 • udzielać pierwszej pomocy osobie poszkodowanej w wypadku przy pracy ze szczególnym uwzględnieniem porażeń prądem elektrycznym,
 • posługiwać się podstawowymi pojęciami ekonomicznymi,
 • korzystać ze źródeł wiedzy ekonomicznej i prawnej,
 • komunikować się, wyszukiwać i przetwarzać informację,
 • poszukiwać aktywnie pracy i prezentować swoje umiejętności,
 • samodzielnie rozwiązywać problemy i podejmować decyzje,
 • akceptować zmiany i przystosowywać się do nich,
 • korzystać z przysługujących praw, wynikających z kodeksu pracy,
 • podejmować i rozliczać działalność gospodarczą,
 • pracować w zespole.

PLAN NAUCZANIA W ZAWODZIE TECHNIK ELEKTRYK - nowa podstawa programowa
PLAN NAUCZANIA W ZAWODZIE TECHNIK ELEKTRYK


TECHNIK LOGISTYK


NOWOŚĆ

jedna klasaCelem kształcenia w zawodzie technik logistyk jest przygotowanie odpowiednio wykształconego i skutecznie działającego absolwenta, który może podjąć pracę w działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, usługowych, transportowo - spedycyjnych oraz w jednostkach samorządu terytorialnego

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań:

 • przygotowywanie procesu logistycznego,
 • sporządzanie dokumentów logistycznych,
 • przygotowywanie dokumentów związanych z ubezpieczeniem krajowym i zagranicznym towarów i osób,
 • ustalanie należności za usługi logistyczne,
 • przygotowywanie taryf przewozowych i spedycyjnych,
 • organizowanie lub współdziałanie przy organizacji i realizacji zaopatrzenia, magazynowania, transportu i dystrybucji,
 • klasyfikowanie zapasów,
 • zarządzanie zapasami i tworzenie planów dostaw,
 • obliczanie kosztów magazynowania towarów,
 • dobieranie opakowań jednostkowych i transportowych,
 • organizowanie recyklingu odpadów,
 • prezentowanie działalności marketingowej na rynku usług logistycznych.

W wyniku kształcenia w zawodzie technik logistyk absolwent szkoły powinien umieć:

 • określać zadania logistyczne;
 • stosować zasady logistyki w gospodarce,
 • planować, organizować, realizować i kontrolować wykonanie zadań logistycznych środkami transportu lądowego, lotniczego i wodnego,
 • posługiwać się aktami prawnymi i normami dotyczącymi transportu kolejowego, lotniczego, drogowego, morskiego, śródlądowego, z uwzględnieniem przewozu materiałów niebezpiecznych i zwierząt,
 • planować i organizować prace magazynu,
 • planować i organizować zaopatrzenie materiałowe w procesach produkcji i dystrybucji towarów,
 • planować i zarządzać wykorzystaniem zapasów magazynowych,
 • organizować załadunek i wyładunek towarów,
 • obsługiwać regały magazynowe wysokiego składowania,
 • akceptować zmiany i przystosowywać się do nich,
 • dobierać środki transportu wewnątrzzakładowego,
 • dobierać opakowania i przygotowywać towar do dystrybucji,
 • obliczać koszty usług logistycznych.

PLAN NAUCZANIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK - nowa podstawa programowa
PLAN NAUCZANIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK

 

TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH


NOWOŚĆ

jedna klasaKształcenie w zawodzie technik usług fryzjerskich jest szerokoprofilowe, uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności z przedmiotów zawodowych takich jak: technologie fryzjerskie, stylizacja, higiena, oraz psychologia, pedagogika, przedsiębiorczość. Fryzjer jest zawodem wymagającym wrażliwości estetycznej, spostrzegawczości i podzielności uwagi, sprawności manualnej oraz precyzji i odpowiedzialności.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik usług fryzjerskich powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • projektowanie fryzur,
 • prowadzenie doradztwa z zakresu stylizacji fryzur,
 • świadczenie usług fryzjerskich,
 • prowadzenie promocji i marketingu usług fryzjerskich,
 • zarządzanie zakładem fryzjerskim.

W wyniku kształcenia w zawodzie technik usług fryzjerskich absolwent szkoły powinien umieć:

 • organizować i wyposażać zakład fryzjerski,
 • stosować metody oceny jakości środków kosmetycznych,
 • dobierać, obsługiwać i konserwować urządzenia i narzędzia fryzjerskie,
 • dobierać zabiegi pielęgnacyjne do rodzaju włosów i skóry głowy,
 • wykonywać w pełnym zakresie usługi fryzjerskie,
 • kontrolować przebieg zabiegów fryzjerskich,
 • stosować nowoczesne techniki fryzjerskie zgodnie z modą,
 • dobierać fryzury zgodnie z zasadami antropometrii,
 • stosować zasady kolorystyki w procesach stylizacji,
 • dobierać barwy odpowiednio do makijażu i typu urody,
 • dobierać peruki, treski, dopinki, tupety,
 • udzielać porad w zakresie zapobiegania chorobom włosów i skóry głowy,
 • wykorzystywać techniki komputerowe w pracy zawodowej,
 • wykorzystywać wiedzę z zakresu najnowszych osiągnięć fryzjerstwa oraz światowych tendencji w stylizacji fryzur,
 • prowadzić działalność promocyjną i marketingową,
 • posługiwać się językiem obcym w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań zawodowych,
 • stosować przepisy prawa dotyczące wykonywanych zadań zawodowych,
 • przestrzegać przepisów określających wymagania sanitarnohigieniczne i zdrowotne obowiązujące w zakładach fryzjerskich,
 • przestrzegać przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska,
 • organizować stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii,
 • kierować zespołem pracowników,
 • stosować przepisy Kodeksu pracy dotyczące praw i obowiązków pracownika i pracodawcy,
 • udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy,
 • korzystać z różnych źródeł informacji oraz z doradztwa specjalistycznego,
 • prowadzić działalność gospodarczą.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik usług fryzjerskich może podjąć pracę w zakładzie fryzjerskim, stacji telewizyjnej, zakładzie wykonującym peruki, tresy i tupety oraz prowadzić własną działalność w tym zakresie.

Zdobyte kwalifikacje w tym zawodzie mogą być podwyższane poprzez kontynuację nauki w szkołach wyższych na kierunkach pokrewnych, np. kosmetologia.

PLAN NAUCZANIA W ZAWODZIE TECHNIK FRYZJER - nowa podstawa programowa
PLAN NAUCZANIA W ZAWODZIE TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH

UWAGA RODZICE!

Od 1 września 2017 w szkole obowiązuje dziennik elektroniczny. Hasła i loginy rodzice otrzymają

na pierwszym zebraniu.
 

strona logowania do dziennika:

LIBRUS LOGOWANIE

 


Nasze Dziecko

PartnerzyKontakt

Zespół Szkół nr 2 w Otwocku
ul. Pułaskiego 7
05-400 Otwock
Tel: (0-22) 779-30-70 
Fax: (0-22) 779-30-79  w 55
Dyrektor
dyrektor@nukleonik.pl
Sekretariat
sekretariat@nukleonik.pl

Mapa
© Zespół Szkoł nr 2 w Otwocku