ZS2 Otwock | Terminy
Skip to main content

§11

TERMINARZ (terminy określa Mazowiecki Kurator Oświaty):

 

 • Od 12 maja od godz 1000 do 23 maja do godz 1500
 • - składanie wniosków w sekretariacie szkoły w celu utworzenia bazy kandydatów; Kandydaci składają wnioski w szkole pierwszego wyboru.

 • Od 20 czerwca od godz 1000 do 24 czerwca do godz 1600
 • - kandydaci mogą dokonywać zmiany wyboru szkół lub składać wnioski, jeżeli nie dokonali tego w terminie określonym w punkcie poprzednim z uzasadnionych przyczyn losowych;

   

 • Od 27 czerwca od godz. 1100 do 30 czerwca, do godz. 1600
 • - składanie dokumentów:
  - oryginały lub kopie (poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył) świadectwa ukończenia gimnazjum,
  - oryginały lub kopie (poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył) zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum,
  Kandydaci składają dokumenty, o których mowa powyżej, w szkołach, w których mają złożone wnioski.

   

 • Od 1 lipca od godz. 900 do 3 lipca, do godz. 1500
 • - komisja rekrutacyjna prowadzi postępowanie rekrutacyjne według kryteriów ustalonych przez szkołę.

   

 • Do 3 lipca do godz. 1600
 • szkolna komisja rekrutacyjna ogłasza listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.

   

 • Od 4 lipca do 7 lipca
 • kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają oświadczenia potwierdzające wolę podjęcia nauki w danej szkole oraz oryginał świadectwa i oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum. Kandydaci do szkół zawodowych otrzymują ze szkoły skierowanie do lekarza medycyny pracy, który wydaje zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie ( zaświadczenie należy złożyć do 25 sierpnia w sekretariacie szkoły ).

   

 • 8 lipca godz. 1600
 • szkolna komisja rekrutacyjna ogłasza listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych (lub informację o liczbie wolnych miejsc) uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.
   

  §12

  Tryb odwoławczy.
  1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie odmowy przyjęcia kandydata do danej klasy.
  2. W ciągu 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1 komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie, które zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
  3. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
  4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa w ust. 3 w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
  5. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

   

  §13

  Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające w terminie do 29 sierpnia. 

  UWAGA RODZICE!

  Od 1 września 2017 w szkole obowiązuje dziennik elektroniczny. Hasła i loginy rodzice otrzymają

  na pierwszym zebraniu.
   

  strona logowania do dziennika:

  LIBRUS LOGOWANIE

   


  Nasze Dziecko

  Partnerzy  Kontakt

  Zespół Szkół nr 2 w Otwocku
  ul. Pułaskiego 7
  05-400 Otwock
  Tel: (0-22) 779-30-70 
  Fax: (0-22) 779-30-79  w 55
  Dyrektor
  dyrektor@nukleonik.pl
  Sekretariat
  sekretariat@nukleonik.pl

  Mapa
  © Zespół Szkoł nr 2 w Otwocku